خدمات اداری

مشارکت در رشد اقتصادی جامعه از طریق کمک به تاسیس و فعالیت شرکت های تعاونی از وظایف اصلی اتحادیه است.
اتحادیه در جهت تسریع و روان تر ساختن فرآیندهای اداری و کاستن از پیچیدگی های پیش روی افراد، خدمات زیر را به عموم ارائه می دهد.

 • ثبت و راه اندازی شرکت تعاونی

  • تشکیل مجمع موسس و عادی
  • تنظیم صورت جلسه
  • تکمیل اساسنامه مصوب مجمع عمومی
  • نامه نگاری ها و هماهنگی ها (درخواست کتبی ثبت، موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه، مجوز ثبت شرکت)
  • درج آگهی در روزنامه رسمی
 • برگزاری و مدیریت جلسات مجمع

  • دعوت به جلسه
  • انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
  • تنظیم صورت جلسات
  • درج آگهی آخرین تغییرات
change_history

ساده تر

تاسیس تعاونی نیاز به داشتن اطلاعات و جزییات بسیاری دارد

flash_on

سریع تر

اتحادیه تجربه طولانی در راه اندازی شرکت های تعاونی دارد

design_services

کم هزینه تر

هزینه خدمات اتحادیه محدود به هزینه‌های انجام کار است

فهرست