اتحادیه تعاونی های مسکن استان فارس

نهضت ملی مسکن (جهش تولید مسکن)

در این‌جا سعی کرده‌ایم تمامی اطلاعات و اخبار مربوط به نهضت ملی مسکن یا همان طرح «جهش تولید مسکن» را پوشش دهیم.
متن کامل قانون «جهش تولید مسکن» دیدی کلی از این قانون به شما خواهد داد.

بخش های چهارگانه

تامین نهضت ملی مسکن (طرح جهش تولید مسکن)

اتحادیه‌ها عنصر اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستند و آزادی تشکل – حق تعاونی‌ها برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌ها و پیگیری منافع خود به طور جمعی – پایه و اساس حقوق آن‌هاست.

اطلاعات تماس
آدرس دفتر