فرم طرح مسایل مربوط به طرح جهش تولید مسکن؛ تعاونی‌های عضو

مدیران و اعضای محترم تعاونی‌ها، از طریق این فرم می‌توانید پرسش‌ها، مطالب و پیشنهادات‌تان درباره «طرج جهش تولید مسکن» یا همان «نهضت ملی مسکن» را با اتحادیه در میان بگذارید.

فهرست