1. آیا بابت عضویت در اتحادیه هزینه‌ای باید پرداخت کرد؟

بله. حق عضویت در اتحادیه مبلغ یک میلیون تومان (سال 1399) به صورت سالانه است.

کلی
  1. آیا بابت عضویت در اتحادیه هزینه‌ای باید پرداخت کرد؟

بله. حق عضویت در اتحادیه مبلغ یک میلیون تومان (سال 1399) به صورت سالانه است.

اداری
مالی
حقوقی
بازاریابی و فروش
فهرست