مسکن کارمندان شهرداری شیراز

این شرکت عضو اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس است.

تعداد اعضای تعاونی: 994
تعاونی مسکن کارمندان شهرداری شیراز

شناسه ملی: 10530109992

کد اقتصادی:

شماره ثبت: 681

تاریخ ثبت: 1353/03/07

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست