مسكن نظاميان شيراز

این شرکت عضو اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس است.

تعداد اعضای تعاونی: 000
اتحادیه مسکن دولت

شناسه ملی: 10530141687

کد اقتصادی: 411167868964

شماره ثبت: 1614

تاریخ ثبت: 1359/09/09

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست