مسكن كاركنان صنايع الكترونيک ايران شيراز

این شرکت عضو اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس است.

تعداد اعضای تعاونی:

شناسه ملی: 10530140633

کد اقتصادی:

شماره ثبت: 1516

تاریخ ثبت: ۱۳۵۹/۰۵/۱۴

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست