مسكن كاركنان اداره كل پست

این شرکت عضو اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس است.

تعداد اعضای تعاونی:
اتحادیه مسکن دولت

شناسه ملی: 10530140517

کد اقتصادی:

شماره ثبت: 1503

تاریخ ثبت: 1359/05/04

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست