اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس

این شرکت عضو اتاق تعاون استان فارس است.

تعداد اعضای تعاونی: 64

شناسه ملی: 10530108193

کد اقتصادی: 411167851414

شماره ثبت: 662

تاریخ ثبت:

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست