نشست هم‌اندیشی

بررسی بسترهای شکل‌گیری اتحاد پایدار

سوم و چهارم اسفندماه 1400

هدف از برگزاری نشست پرداختن به نحوه‌ی شکل گیری اتحاد بین افراد جامعه برای رسیدن به اهداف مشترک است. به فرآیندهایی می‌پردازیم که منجر به ایجاد نهادهای مردمی یا دولتی با محوریت اتحاد می‌شوند و درباره پیش‌نیازها، شرایط و عوامل موثر بر آن‌ها بحث می‌کنیم.

اتحاد و همبستگی
فهرست